Authors: Bagra, Date: 5 November 2018

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВO

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВO
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНКИ ПРОДУКТИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОД 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПО ДОГОВОР № 10/04/2/0/00015/28.09.2018 Г. – „МАРШАЛ 91” ООД, ЗА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДИРЕКТНИ ПЛОДОВИ СОКОВЕ” В РАЗМЕР НА 602 200,53 ЛВ.
Bagra

ГАРАНТИРАНО НАТУРАЛНИ ПРОДУКТИ ОТ СОБСТВЕНИ НАСАЖДЕНИЯ