Authors: Bagra, Date: 9 December 2021

"Маршал 91" ООД - Подпомагане по мярка 21

"Маршал 91" ООД - Подпомагане по мярка 21

На основание чл.20а, т.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл.23, ал.3 от Наредба №2 от 05.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от ПРСР 2014-2020 г., на 22.01.2021 г. фирма "Маршал 91" ООД получи от Държавен фонд "Земеделие" финансова помощ в размер на 4849,20 лв.Bagra

ГАРАНТИРАНО НАТУРАЛНИ ПРОДУКТИ ОТ СОБСТВЕНИ НАСАЖДЕНИЯ