Authors: Bagra, Date: 13 February 2024

ЕТ „БУЛГАРПЛОД КЮСТЕНДИЛ - ГЕОРГИ РАЗСИПИЙСКИ“

ЕТ „БУЛГАРПЛОД КЮСТЕНДИЛ - ГЕОРГИ РАЗСИПИЙСКИ“

Проектът се реализира по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Административен Договор № BG06RDNP001-4.001-0294-C01 от 25.03.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Наименование на проекта „Изграждане на цех за ябълков оцет и закупуване на технологично оборудване за сушене на плодове и зеленчуци“
Бенефициент: ЕТ „БУЛГАРПЛОД КЮСТЕНДИЛ - ГЕОРГИ РАЗСИПИЙСКИ“
Обща стойност на проекта в лева: 753 841,62 лв.
Одобрени за финансиране разходи в лева: 740 331,89 лв.
Размер на одобрена субсидия в лева: 370 165,93 лв.  
Начало: 25.03.2022 год.
Край:15.09.2023 год.Bagra

ГАРАНТИРАНО НАТУРАЛНИ ПРОДУКТИ ОТ СОБСТВЕНИ НАСАЖДЕНИЯ